Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

Αναλυμένη παρτίδα από τον IM Κων/νο Μουτούση: Sipila V.- Cmilyte V.

Sipila V.- Cmilyte V.
Gibraltar Chess Congress 2011 (1)

1.β3 ε5 2. Αβ2 Ιγ6 3.ε3 Ιζ6 4.Αβ5 Αδ6 5.Ια3 α6

Καλύτερο μοιάζει το 5... Ια5

που δεν κάνει παραχωρήσεις στην πιονοδομή. Για παράδειγμα: 6.Αε2 γ6 7. Ιζ3 Βε7 8. Ιγ4 Ιχγ4 9.βχγ4 0-0 10.0-0 Αγ7 11.δ3 δ5 με πλήρη ισότητα.

6.Αχγ6 δχγ6 7.Ιγ4 Βε7 8.Ιε2Αδ7 9.0-0 ε4 10.Ιη3 0-0-0 11.Ιχδ6+ Βχδ6 12.Αχζ6 Βχζ6 13.Ιχε4 Βη6 14.δ3

Μάλλον καλύτερο είναι το 14.Ιγ5 και αν 14...Αθ3 15.Βζ3 Αη4 16. Βζ4 β6 17.Ιδ3 Αε2 18.Ιε5 Βθ5 19. Πθε1 Πχδ2 20.Ιχγ6 Πε8 21.Ιδ4 Αη4 22.θ3 Αδ7 23. Παγ1 Βη6 24.Βζ3 Ρβ8 25.Πεδ1 Πχδ1 26.Πχδ1 και τα μαύρα δεν έχουν αντάλλαγμα για το πιόνι, ενώ στο 14...Αη4 15.ζ3 Αθ3 16.Πζ2 και πάλι με σημαντική υπεροχή.

14...θ5 15.Βδ2

Εδώ δεν θα ήταν καλό το 15. Βζ3 αφού μετά από 15...θ4 16.Βζ4 Πθ5 17.Ρθ1 θ3 18.η3 Πζ5 τα μαύρα έχουν καλό αντάλλαγμα

15...θ4 16.ζ4

και πάλι πιο σταθερό για τα λευκά φαίνεται το 16.ζ3

16...Αζ5 17.Ιγ3 θ3 18.η3 Πθε8 19. Παε1 Βζ6;!

Ανακρίβεια . Εδώ το 19...Ρβ8 20 Βζ2 Βδ6 21.ε4 Αγ8 22.Ια4 ζ6 23.Βγ5 Βδ7 είναι καλύτερο για τα μαύρα, αφού θα ήταν δύσκολο ο λευκός να κάνει πρόοδο χωρίς ταυτόχρονα να κάνει και κάποιες παραχωρήσεις.

20.Ιδ1 γ5 21.Βγ3 Βγ6 22.ε4 Πδ4 23.Πζ2 Βδ7 24.ζ5 Βδ6 25.Ιε3 β5;!

κι εδώ πιο ελαστικό θα ήταν το 25...Ρβ8 26.Ιγ4 Βε7 27.α3 με μόνο μικρή υπεροχή του λευκού

26.Ιδ5;

Σοβαρό λάθος που περνάει το πλεονέκτημα πλέον στα μαύρα Πολύ ισχυρό θα ήταν το 26.Βα5! όπου μετά από Ρβ7 27.α4 β4 28.Ιγ4 Βε7 29.Πζ4 Πθ8 30.Ιδ2 ζ6 31. Ιζ3 τα λευκά έχουν τεχνικά κερδισμένη θέση.


26...Βε5!

με την απειλή 27...Πχδ5

και δεν σώζει την κατάσταση το σχεδόν φορσέ 27.Ιζ4 που παίχτηκε αφού υπάρχει ο μικροσυνδυασμός


27...Πχε4! 28.Βχε5 Πχε1 29.Βχε1 Πχε1+ 30.Πζ1 Πχζ1 31.Ρχζ1 Αχζ5

με υπεροχή μεγάλη του μαύρου στο φινάλε ελαφρών που προκύπτει. Στην πραγματικότητα η θέση είναι κερδισμένη με σωστή τεχνική.

32.Ρζ2 Αη4 33.Ιδ5 Ρδ7 34.Ιε3 Αε6 35.η4 Ρδ6 36.Ρη3 Ρε5 37.α3 γ6

πιο θεματικό ήταν το 37...β4! 38.α4 με την επακόλουθη θυσία φου: 38...Αχβ3! 39.γχβ3 Ρδ4 39.Ρζ4 Ρχδ3 και ο βασιλιάς θα μαζέψει και όλα τα υπόλοιπα πιόνια στην πτέρυγα της ντάμας κερδίζοντας

Η συνέχεια που ακολούθησαν πάντως τα μαύρα ήταν εξίσου ισχυρή και σταθερή

38.Ιδ1 ζ5 39.Ρχθ3 ζχη4 40.Ρη3 α5 41.Ρζ2 Ρδ4 42.Ρε2 β4 43.αχβ4 γχβ4 44.Ρδ2 Αδ5 45.Ιε3 Αε6 46.Ιη2 Ρε5 47.Ρε2 Αδ5 48.Ιε3 Αζ3+ 49.Ρε1 Ρζ4 50.Ρζ2 Αδ5 51.Ιζ1 γ5 52.Ιη3 Ρη5 53.Ρε3 Ρθ4 54.Ρζ4 Ρθ3 55.Ιε4 Αβ7 56.Ιχγ5 Αζ3 57.Ιε6 Ρχθ2 58.δ4 Αδ5 59.Ιη5 η3 60.Ρε5 η2 61.Ρχδ5 Ρη3 62.Ιε4+ Ρθ4 63.Ιδ2 Ρη4 64.Ρε4 η1Β 65.Ιγ4 Βθ1 66.Ρε5 Βε1+ 67.Ρδ6 Ρζ5 68.δ5 Ρζ6 69.Ργ6 Βε4 70.Ργ5 Ρε7 71.Ιχα5 Βχγ2 72.Ρχβ4 Βδ2+ 73.Ρβ5 Βχδ5+ 74.Ρβ6 η5 75.Ργ7 Βχα5+ 76.Ρβ7 Ββ5+ 77.Ργ8 Βδ7+ 78.Ρβ8 Ρδ8 79.Ρα8 Ργ6 80.Ρβ8 Ββ7# 0-1

ΙΜ Κωνσταντίνος Μουτούσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες